• 8
    0

    આજે વિજ્ઞાનની મદદથી પ્રજ્ઞાચક્ષુ વ્નાચી લખી શકે છે, પતા અને શતરંજ રમી શકે છે, ઉષ્ણતામાન અને હવાના દબાણનો આંક વાંચી શકે છે. ભૂગોળ-ભૂમિતિનું જ્ઞાન પણ તેમને ...