• 5
    0

    ઈશ્વરે આપેલા દિવ્યાંગ બાળકને અદભૂત ધૈર્યથી ઉછેરતા દરેક માતા-પિતાને તેમનું કર્મ ઈશ્વરની સમકક્ષ મૂકી આપે છે. આપ સૌને વંદન. સલામ. નમસ્કાર. સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ. આ બંધુ ...